Algemene voorwaarden Corvey & Steup
Onderstaande voorwaarden gelden voor alle Corvey & Steup spreker management services, opleidingen en alle andere adviesdiensten. Gehanteerde termen voor deze opleidingen zijn: seminar, cursus, training, workshop, congres, conferentie, summer courses en masterclasses. In verband met de leesbaarheid wordt in onderstaande tekst telkens de term seminar gehanteerd.
Aanmelding
Aanmelding kan geschieden door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Aanmeldingsformulieren kunt u aanvragen bij Corvey & Steup, telefoon 06-43102597 of per e-mail: secretariaat@corveysteup.nl of per post aan ons versturen:
Corvey & Steup, afd. registratie, Cunareweg 324, 3911 RT Rhenen. U kunt ook gebruik maken van het elektronische aanmeldingsformulier dat u bij het desbetreffende seminar aantreft.
Aanmelding voor Corvey & Steup-seminars is in principe mogelijk tot één dag voor aanvang van het seminar. Voor seminars in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld; indien u niet kunt worden geplaatst ontvangt u daarvan bericht. Degene die zich heeft aangemeld verbindt zich voor het gehele seminar. U ontvangt een schriftelijke bevestiging, die binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanmelding wordt verzonden.
Annulering
U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren. Annulering van de inschrijving is kosteloos tot vier weken voor aanvang van het seminar. Bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van het seminar worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
• 4 tot 2 weken voor de seminardatum: 50% van de seminarprijs
• vanaf 2 weken voor de seminardatum: 100% van de seminarprijs
Bij verhindering kunt u zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een collega, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van het seminar. U blijft in dat geval de oorspronkelijke seminarprijs verschuldigd.
Deelname verplaatsen
In de periode van 4 tot 2 weken voor de seminardatum kunt u uw deelname laten verplaatsen naar een andere datum (seminar naar keuze). U betaalt dan – naast de prijs voor het nieuwe seminar – een toeslag van 25% over de prijs van het seminar waarvoor u zich oorspronkelijk had aangemeld. Voorwaarden voor verplaatsing zijn dat er voor u plaats is en dat het seminar plaatsvindt binnen een periode van 6 maanden na de oorspronkelijke seminardatum. Verzoeken tot verplaatsing binnen 2 weken voor aanvang van het seminar worden niet gehonoreerd: zie de annuleringsvoorwaarden.
Deelname aan seminars in het buitenland*
Voor seminars die plaatsvinden in het buitenland geldt dat deelnemers zich kunnen aanmelden tot 8 weken voor aanvang van het seminar. Deze inschrijving is definitief zodra de betaling van het totale bedrag volledig is voldaan. Annulering en verplaatsing van uw deelname is niet mogelijk. Deelnemers dienen zelf een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
* deze voorwaarden gelden niet voor seminars waarbij vervoer naar en accommodatie in het buitenland door de deelnemer zelf moeten worden geregeld. Zie hiervoor de voorwaarden onder aanmelding, annulering en deelname verplaatsen.
Programmawijzigingen
Corvey & Steup behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in aangekondigde programma’s en om een geannonceerd seminar af te gelasten. Afgelasting zal in het algemeen vier tot zes weken voor de datum van het desbetreffende seminar plaatsvinden. De reeds betaalde kosten zullen worden gerestitueerd. Mocht een seminar op het laatste moment afgelast worden door een overmacht situatie, dan is Corvey & Steup niet aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolg-schade, zoals eventuele gederfde inkomsten. Als Corvey & Steup wijzigingen aanbrengt in de datum of het programma van een seminar wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. In de brief staat aangegeven tot welke datum u kosteloos kunt annuleren.
Prijzen
De Corvey & Steup-seminarprijzen worden per seminar vermeld. Hiervoor geldt het BTW tarief. In de prijzen zijn de documentatie en catering inbegrepen. De seminarprijzen zijn vermeld onder voorbehoud van wijzigingen. Als Corvey & Steup wijzigingen aanbrengt in de prijs van een seminar heeft u het recht om kosteloos te annuleren.
Persoonsregistratie
Als u zich aanmeldt voor een Corvey & Steup-seminar worden uw persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens van alle deelnemers opgenomen in het Corvey & Steup-klantenbestand: Corvey & Steup houdt u dan op de hoogte van het seminar-aanbod. Indien u als deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van uw gegevens in het klantenbestand dan kunt u dat op het aanmeldingsformulier aangeven. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.
Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om de seminardocumentatie, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens het seminar is uitdrukkelijk verboden.
Betalingsvoorwaarden
De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Legal disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Corvey & Steup staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie.
Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van internetsites links gelegd naar deze internetsite. Corvey & Steup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Corvey & Steup.
Privacyverklaring
Corvey & Steup hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot de privacy van bezoekers van haar website:
• Op de webserver worden logbestanden bijgehouden. Op basis van deze logbestanden vindt regelmatig een analyse plaats van de aard en omvang van het bezoek aan de Corvey & Steup-site: hoeveel bezoekers heeft de site per maand, wanneer vindt het bezoek plaats, welke pagina’s worden het meest bezocht, vanuit welke landen, en met welke browser;
• De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt om het surfgedrag van individuele bezoekers te analyseren:
• De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt voor welk commercieel doel dan ook en wordt niet verstrekt aan derden;
• Op de site staan verschillende formulieren waar bezoekers informatie moeten geven als naam, adres, e-mail en/of andere gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het verzoek van de bezoeker af te kunnen handelen en met deze in contact te komen. Deze informatie wordt alleen voor dit doel gebruikt, wordt niet opgeslagen en niet verstrekt aan derden;
• Op het openbaar toegankelijke deel van de site van Corvey & Steup wordt alleen gebruik gemaakt van cookies bij de stelling op de homepage. Hierdoor wordt voorkomen dat een bezoeker meer dan één keer zijn stem uitbrengt. Er wordt geen andere informatie verzameld over de bezoeker.
• Op de delen van de Corvey & Steup site die alleen toegankelijk zijn voor leden wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en additionele functies beschikbaar te stellen voor de bezoeker. Er wordt geen informatie verzameld over de bezoeker.
• Medewerkers van Corvey & Steup die de site beheren of reageren op verzoeken die Corvey & Steup via de site bereiken zijn op de hoogte van het bovenvermeld beveiligingsbeleid en zullen geen persoonlijke informatie over deze gegevens aan derden verstrekken.
logbestand:
Een logbestand is een bestand op de webserver waarin wordt bijgehouden welke bezoeker, op welk tijdstip welke pagina’s heeft bezocht. In dit bestand is tevens informatie opgenomen over waar de bezoeker vandaag komt en welke webbrowser wordt gebruikt.
Rhenen, december 2015